Giải pháp doanh nghiệp
A Solution for All
Ứng dụng Website, Di động:
Cổng thông tin, Thương mại điện tử.
Mail, Hosting, Domain, DNS, Database, Load Balancing.
SMS BrandName, Chữ ký số, Automation...
Tư vấn, triển khai ERP:
SAP, SalesForce...